ASKO satser på Rødskjær

ASKO Maritime AS skal bygge et helelektrisk fremdriftssystem i to nye identiske containerskip som skal gå i en nyopprettet nullutslipps sjørute fra Bodø til Tromsø med et stopp på Rødskjær underveis.

ASKO ønsker å etablere seg på Rødskjær. Selskapet kan bidra til bærekraftige transportløsninger hvor sjøtransport er en del av løsningen. Enova har gått inn med 261 millioner kroner til et bærekraftig transportnettverk som kan binde Nord-Norge og Sør-Norge sammen. 

ASKO er et landsdekkende og ledende logistikkselskap eid av Norgesgruppen. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter, og selskapet har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Derfor jobbet det med nullutslippsløsninger innen transport.

Bodø – Rødskjær – Tromsø

ASKO Maritime AS utreder nå å bygge helelektrisk fremdriftssystem i to nye identiske containerskip (ro/ro skip) som skal gå i en nyopprettet nullutslipps sjørute i forlengelsen av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø, med et stopp på Rødskjær underveis. I dag transporteres godset med lastebiler som går på fossilt drivstoff. Sjøruten er tenkt å være en del av et bærekraftig transportnettverk som binder Nord-Norge og Sør-Norge sammen. 

– Sjøforbindelsen Bodø – Rødskjær – Tromsø har et stort potensial til å redusere utslipp og redusere veikilometer på utfordrende veistrekninger. Sjøforbindelsen gir også mulighet til å etablere gode logistikkløsninger, samt bruke av nullutslipps lastebiler til og fra havner. ENOVA sitt betydelige finansielle bidrag på totalt 261 millioner kroner er svært viktig for å få prosjektet realisert, sier næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune.

22 millioner til ladeanlegg

Skipene vil ha behov for en ladeeffekt på 6 MW, og det er planlagt å bygge likestrøms ladeanlegg i Bodø havn, Rødskjær havn i Harstad og Tromsø havn med MCS som ladestandard. Enova har gitt tilsagn om finansielt bidrag på 22,1 millioner kroner for etablering av ladeanlegget, av totalkostnaden på 70 millioner kroner. Det er selskapet Plug Harstad, der Harstad havn er deleier, som skal bygge anlegget. 

Rødskjær er flaggskipet

– Enova sitt tilskudd til ASKOs prosjekt for nullutslippsløsninger i skipstrafikken får store virkninger for Harstadregionen, sier havnedirektør Anne Britt Bekken. 

-Harstad kommune og Harstad havn ønsker å skape framtidsrettet og ansvarlig vekst, der næringsutvikling og -etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk, sier. Rødskjær havn og næringspark er flaggskipet for å øke regionens næringsattraktivitet, skape nye arbeidsplasser og nyetableringer, og underveis også økt verdiskaping, sier hun.

Næringssjef Akselsen legger til at det har vært langvarig og god dialog mellom Harstad kommune/havn og ASKO om etablering på Rødskjær.

Flere transportformer

– Ideen er en transportkjede hvor flere transportformer inngår. Det betyr at det vil bli etablert en transportkjede med tog mellom Oslo og Bodø, en utslippsfri sjøforbindelse mellom Bodø – Rødskjær – Tromsø, og nullutslipps lastebiler mellom hente/ leveringssteder og havner.

Havneoperasjonene skal være effektive med bruk av nullutslipps terminaltraktorer og skipskran, sier Akselsen.

Hvordan kan vi løse dette for regionen?

Tilgang til strøm i havnene er blant utløsende faktorer. På havnene må det kunne tilbys ladestrøm til fartøy, biler, terminaltraktorer og annet havneutstyr som elektrifiseres.

Korresponderende togforbindelse med klimanøytrale løsninger mellom Bodø og Oslo er også en faktor som sikrer at volum kan overføres til dette transportsystemet.

  • Utbyggingen av Rødskjær havn- og næringspark er i første rekke et tiltak for å kunne tilby attraktive næringsarealer til de sjøbaserte næringene i Hålogalandsregionen. I tillegg vil Rødskjær bli et sentralt knutepunkt for klimavennlig næringstransport i landsdelen, gjennom hovedfokus på den regionale aksen dekket av Hålogalandsvegen.
  • Harstad kommune og Harstad havn har ambisjon om å utvikle en bærekraftig Rødskjær havn- og næringspark – med fokus på energi og reduksjon av karbonutslipp. Det antas at Rødskjær som et regionalt havn- og næringsområde er mest attraktivt for infrastruktur- og energikrevende bedrifter. 
  • Elektrifiseringsprosjekter i Nord Norge har økt betraktelig de siste årene sammen med etterspørsel etter nettkapasitet fra mange næringer i hele landet. Rødskjærprosjektet har høy prioritet hos Statnett.
  • For å etablere ny næring og industri, man må bytte til utslippsfrie energi-bærere (elektrisitet, hydrogen) og bruke energien mer effektivt. 
  • På Rødskjær utredes løsninger med fornybare energikilder, forsterket kraftnett, og bruk av eksiterende nett på en smartere måte.
  • Derfor samarbeider Harstad kommune, Harstad havn og det regionale nettselskapet Noranett, – om løsninger for en rekke energiscenarier, som skaper en attraktiv og bærekraftig havn og næringspark.